0104552883

Missie/visie/identiteit

 

Missie
Spelen, leren, groeien……samen

 

Visie

Op de Cornelis Haak School werken we vanuit de volgende uitgangspunten:

 • De leerlingen gaan met plezier naar school en worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.
 • Er is aandacht voor het individuele kind met de daarbij behorende leerbehoefte.
 • De leerlingen en hun ouders worden betrokken bij hun leerproces.
 • De leerkrachten begeleiden de leerlingen en geven daarin ruimte aan de eigenheid van een leerling.
 • De school richt zich op de toekomst, gebruik makend van moderne ontwikkelingen zowel op onderwijs gebied als ICT.

 

Dat is terug te zien in ons onderwijs:

 • Wij leren en werken adaptief. We zoeken aansluiting bij de mogelijkheden van elk kind. We dagen de kinderen uit en maken aanspraak op wat een kind kan en waar de interesse van een kind ligt. We doen dat doelgericht en houden de ontwikkeling in de gaten.
 • De leerkrachten geven instructie volgens ons CHS-instructiemodel. In elke les wordt het doel benoemd, de voorkennis opgehaald, in drie niveaus instructie gegeven en geëvalueerd.
 • We maken tijdens de instructie gebruik van coöperatieve leerstrategieën tijdens verschillende vakgebieden. Leren is een actief proces waarbij de kinderen actief met de leerstof bezig moeten zijn. Op deze manier vergroten wij de betrokkenheid en het eigenaarschap van elke leerling. De kinderen leren hierbij van elkaar en de leerkracht is begeleider tijdens dit proces. Doordat de leerlingen de stof verwoorden en uitleggen aan elkaar leren ze meer. De leerlingen hebben hierdoor plezier in het leren en dat is positief voor het pedagogisch klimaat en de samenwerking tussen kinderen.
 • Wij proberen  de nieuwsgierigheid die leerlingen hebben bij binnenkomst, het spelend leren, via lerend spelen, om te zetten naar formeel leren.
 • Wij investeren in collega’s die zich specialiseren in de vakgebieden: gedrag, rekenen, taal en spelling, het jonge kind en de zorg.
 • Wij besteden veel aandacht aan sociale vaardigheden. Kinderen die zich veilig en prettig voelen op school, zijn beter in staat om te leren.
 • Wij leren de kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen ontwikkeling en ze zelfstandig te maken, zodat ze zelf effectief met hun leertijd omgaan. Om dit te bereiken wordt er gewerkt met dag- en weektaken.
 • Wij werken met de nieuwste multimedia. Hierdoor is ons onderwijs visueel, uitdagend en op de toekomst gericht.
 • De leerlingen in onze school vormen een afspiegeling van de wijk. Kinderen komen bij ons op school in aanraking met verschillende achtergronden. Hierdoor leren ze van elkaar wat er leeft in de maatschappij. We hebben respect voor wat de ander anders maakt.
 • Wij vinden een goede samenwerking tussen schoolleiding, leerkrachten, kinderen en ouders belangrijk, omdat dit de basis vormt voor een goed schoolklimaat, waarvoor we samen verantwoordelijk zijn.

 

Identiteit

De Cornelis Haak School is een christelijke ontmoetingsschool. Dit betekent dat er vanuit de Christelijke identiteit de ruimte is samen te zijn met mensen van andere geloofsrichtingen, elkaar de ruimte te geven en elkaar te waarderen. Ruimte en waardering zijn dus kernwoorden.De ontmoeting van kinderen met verschillende godsdiensten wordt als een opdracht gezien. Het mag duidelijk zijn dat we open staan voor alle kinderen van wie de ouders de uitgangspunten van de school onderschrijven of tenminste respecteren.

Wat dragen we uit?
Identiteit is meer dan godsdienstige identiteit. Het wordt zichtbaar in wat de school uitstraalt naar buiten, welke keuzes worden gemaakt in brede zin. Hieraan kan praktische invulling worden gegeven. Te denken valt o.a. aan de keuze van methoden, de aandacht voor omgaan met elkaar (tolerantie) en de zorg voor de wereld om ons heen (zorgzaamheid).