Goed onderwijs

Eigentijdse
leermiddelen

Veilig en sociaal

Vertrouwen

Alles onder
één dak

Pestprotocol

Anti pestbeleid
De Cornelis Haak School is zeer waakzaam op gebied van pesten. Overal waar kinderen bij elkaar zijn komt pestgedrag voor. Pesten is een kwalijke zaak. De pester beïnvloedt het leven van de gepeste op een negatieve manier. Als school willen wij dat er niet gepest wordt. We willen dat kinderen zich veilig voelen op onze school. Om het pesten tegen te gaan voeren we een duidelijk beleid. Wanneer pestgedrag plaatsvindt wordt er door de eigen leerkracht een gesprek met de pester aangegaan. Ook een gesprek met het slachtoffer vindt plaats.

In een terugkoppelgesprek met de pester wordt gepraat over de consequenties van het pesten. Dan worden meteen afspraken gemaakt om dit gedrag te stoppen. Hierbij kunnen ook andere teamleden betrokken worden.  Bij aanhoudende problemen kan de leerkracht ervoor kiezen de hulp van de gedragsspecialist of intern begeleider in te schakelen.

Bij het signaleren van pestgedrag worden door de leerkracht alle betrokken partijen ingelicht zodat er ook buiten het zicht van de leerkracht gelet kan worden op het pestgedrag. Zo zijn o.a. de andere leerkrachten en de KSH op de hoogte van de spelende problemen. Als een van hen iets ziet dat wijst in de richting van pestgedrag, neemt deze duidelijk stelling in en geeft het door aan de leerkracht.
Uiteraard proberen we bovenstaande problemen voor te zijn door preventief te handelen. Zo worden er aan het begin van ieder schooljaar afspraken gemaakt over de omgang met elkaar en worden deze afspraken door de leerlingen ondertekend. Ook worden er wekelijks lessen gegeven uit de Kanjertraining. Tijdens deze lessen leren de kinderen over gewenst gedrag en leren de kinderen zich ook weerbaarder op te stellen en duidelijk hun grenzen aan te geven. Hierbij gaan we uiteraard ook in op gedragingen op sociale media wat immers een steeds grotere rol speelt bij de kinderen. Regels en gemaakte afspraken zijn in iedere klas zichtbaar door kaarten en posters. Deze worden regelmatig behandeld in de klas.
De leerlingen uit alle groepen van de Cornelis Haak stellen zelf als klas een aantal regels vast te stellen en kunnen deze op hun niveau uitleggen. Wanneer een leerling over de grens gaat, volgt de leerkracht een stappenplan.

Het is de bedoeling dat de leerkrachten met regelmaat, maar in ieder geval iedere maand aandacht besteden aan de geformuleerde regels en onderlinge veiligheid, dit gedurende het gehele schooljaar. Naast het hanteren van regels, zijn de leerkrachten vooral bezig met het belonen van goed gedrag.

 

Anti-agressie protocol
Onze school hanteert een “Anti-Agressie Protocol”. In dit protocol zijn afspraken gemaakt over het hanteren van omgangsvormen tussen ouders/verzorgers en de medewerkers van de school.
Dit protocol wordt onderschreven door alle Rotterdamse basisscholen.

Anti-Agressie Protocol:

Ouders en medewerkers die de school betreden, onderschrijven de volgende gedragscode en houden zich daaraan:

  1. Ouders en medewerkers tonen respect voor de kinderen, de andere ouders en medewerkers van de school.
  2. Ouders en medewerkers hanteren fatsoenlijk taalgebruik.
  3. Ouders en medewerkers treden niet agressief op.

Wanneer er een conflict is, werken ouders en medewerkers mee aan het zoeken naar en het vinden van een oplossing

Pestprotocol CHS

 

Over leesproblemen en dyslexie
Eén op de tien leerlingen in het basisonderwijs heeft moeite met leren lezen. Veel leesproblemen kunnen worden voorkomen dan wel verholpen in de onderbouw van het basisonderwijs. Bij leerlingen met ernstige leesproblemen of dyslexie is het nodig om het dyslexieprotocol te gebruiken. Dit vindt u op onze website.

Protocol dyslexie

Protocol dyscalculie

Schoolondersteuningsprofiel 2021-2022

Protocol medisch handelen